Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Diskriminácia na rasovom základe je neustále jedným z hlavných problémov súčasného spoločenstva. Nadobúda rôzne formy a má rôzne stupne intenzity. Vo vysoko rozvinutých štátoch, kde kultúrna rôznorodosť je veľmi vysoká, rasová diskriminácia sa objavuje v spontánnych útokoch, zvyčajne slovných. Menej rozvinuté štáty však bojujú od mnohých rokov s problémom nerovného zaobchádzania s ľuďmi iných národností. Predsudky ohľadom farby pleti sú viditeľné v mnohých situáciách, od každodenného života po verejné miesta.  

V roku 1966 na konferencii Organizácie spojených národov (OSN) v New Yorku bol schválený Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Napriek tomu, že uplynulo vyše 40 rokov od vyhlásenia celosvetových štandardov o zaobchádzaní s osobami inej farby pleti, nie všade sú rešpektované. Veľmi často príslušnost k určitej rase rozhoduje o sociálnej pozícii.  

Medzinárodný dohovor rasovej diskriminácie

Dohovor bol vyhlásený za účelom ochrany práv rasových a etnických menšín, žijúcich v rôznych štátoch sveta. Zahrňuje rôzne aspekty, ktoré môžu priamo aj nepriamo zapríčiniť šírenie a prehlbovanie diskriminácie.  

Prvý článok stanovuje, čo je rasová diskriminácia, ako treba rozumieť tento pojem a aké sú formy diskriminácie. Okrem toho boli opísané princípy dodržiavania tohto medzinárodného dokumentu. Zase v 4. článku sú preberané témy zdôrazňovania superiority jednej rasy nad inými. Sú tiež predstavené direktívy, ktoré by mali byť implementované v každom štáte dodržiavajúcom práva Dohovoru. Ďalší článok obsahuje zoznam práv osôb inej rasy ako prevládajúca v štáte. 6. článok sa týka súdnictva, ktoré je zodpovedné za trestné stíhanie osôb nedodržiavajúcich predpisy dohovoru aj za ochranu práv rasových menšín. V 7. článku boli opísané formy edukácie, ktoré dovolia rozvíjať pocit tolerancie voči ľuďom rôznych národností.