Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Dokument určujúci práva vo všetkých oblastiach ľudského života je Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Je súčasťou Medzinárodných paktov o ľudských právach. Prvé časti tejto medzinárodnej zmluvy boli tvorené už od roku 1947. Finálna verzia bola schválená v roku 1954 Výborom pre ľudské práva OSN. 12 rokov trvala práca Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov na všetkých aspektoch nariadenia. Pakt nadobudol všeobecnú platnosť 3. januára 1976. Pre ČSSR pakt nadobudol platnosť 23. marca 1976. Slovensko je ako následník zmluvnou stranou paktu od 1. januára 1993. Aktuálne pakt je ratifikovaný už v 160 štátoch.

Diskriminacije, človekovih pravic

Dokument sa začína preambulou, v ktorej boli obsiahnuté príčiny vzniku Paktu. V prvej časti bolo opísané právo všetkých národov na sebaurčenie v politickej, hospodárskej, kultúrnej a sociálnej oblasti. Ďalšia časť obsahuje zoznam práv narodnostných, sexuálnych, rasových, náboženských menšín a ostatných zástupcov inej kultúry, žijúcich na území štátu v rámci Paktu. Tretia časť sa týka pracovného práva (zákonník práce, hygiéna a bezpečnosť práce, nárok na dovolenku), ochrany zdravia (fyzického a psychického), práva na vzdelanie (verejné, povinné a bezplatné) aj účasti na kultúrnom živote. Ďalej boli určené princípy dodržiavania práv obsiahnutých v medzinárodnej zmluve, vrátane predkladania správ generálnemu tajomníkovi OSN aj Hospodárskemu a sociálnemu výboru. Posledná časť je opis spôsobu podpísania Paktu.

  Na začiatku kontrola dodržiavania Paktu bola povinnosťou Hospodárského a sociálneho výboru OSN. Napriek tomu sa rozhodlo o vytvorení odborného orgánu, ktorý sa bude naplno zaoberať kontrolou dodržiavania predpokladov medzinárodnej zmluvy. Bolo to v roku 1985, v súlade s rozhodnutím Výboru, ktoré bolo obsiahnuté v Rezolúcii č. 1985/17. Úlohou Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva je analýza všetkých správ spojených s dodržiavaním Paktu. Výbor pôsobí na základe veľmi podobných princípov ako Výbor pre ľudské práva.  

Najnovšou zmenou, aká bola uvedená v Pakte, je Opčný protokol, ktorý bol schválený Valným zhromaždením OSN v roku 2008. Protokol dáva možnosť podať odvolanie/sťažnosť (aj na medzinárodnej úrovni, aj v individuálnych kauzách). Nový dokument bol podpísaný niekoľkymi desiatkami krajín, ale žiadna z nich ho zatiaľ neratifikovala.