Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Diskriminácia je stále niečo zlé a zostáva druhotnou vecou, z akého dôvodu dané osoby sú diskriminované. Napriek tomu, že sme už v 21. storočí, stále, hoci sa to môže zdať neuveriteľné, sa môžeme stretnúť s diskrimináciou žien.  

Diskriminacije

Aby sa tomu zabránilo, v minulosti vzniklo veľa dokumentov, tak štátnych, ako i medzinárodných, kontrolujúcich rovnoprávnosť. Jedným z najdôležitejších je „Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien“. Bol schválený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov už 18. decembra 1979 v New Yorku. Na Slovensku je záväzný od roku 1987.  

Podľa tohto dohovoru diskrimináciou je akékoľvek robenie rozdielu, obmedzenie alebo vylúčenie na základe pohlavia, ktorého cieľom je narušiť alebo zrušiť uznanie, požívanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu na ich rodinný stav, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, ľudských  práv a základných slobôd v občianskej, politickej, sociálnej, hospodárskej, kultúrnej alebo inej oblasti. Dohovor zaväzuje tiež štáty, ktoré ho ratifikujú, implementovať legislatívnymi prostriedkami princíp rovnosti žien a mužov, ak to zatiaľ neurobili. Taktiež v spoločenskej a kultúrnej oblasti Dohovor príkazuje propagovať nové vzorce správania, zbavené predsudkov, diskriminácie a stereotypnej úlohy žien a mužov.  

Dohovor ukazuje tiež, že nevyhnutná je rovnoprávnosť na pracovisku, a čo z toho vyplýva – rovnaká odmena za rovnakú prácu bez ohľadu na pohlavie, čo bohužiaľ stále zostáva iba požiadavkou. Aby Dohovor v štátoch, ktoré ho ratifikovali nebol iba prázdnym dokumentom, aby bol dodržiavaný, v súlade s 17. článkom Dohovoru vznikol Výbor pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý by mal kontrolovať realizáciu jeho ustanovení.  

Čo je zaujímavé, nie všetci členovia OSN ratifikovali Dohovor. Neurobili to napríklad… Spojené štáty americké (podpísali Dohovor, ale ho ešte neratifikovali). Okrem toho Dohor neratifikovali: Irán, Somálsko, Sudán alebo Vatikán (ktorý ho dokonca nepodpísal). Hoci odstránenie diskriminácie je dlhodobým procesom odohrávajúcim sa v ľudskej mentalite, a nie medzinárodnou zmluvou, je dobré, že dokumenty tohto druhu vznikajú a pomáhajú bojovať za rovnoprávnosť žien.